Golden Romania

Front side Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia Golden RomaniaBack side of Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia Golden Romania
ADDRESS:
Muzeul de Arheologie Callatis
Şos. Constanţei, nr. 20, loc. Mangalia, jud. Constanţa, cod 905500
Tel: +40341566916
www.muzeulcallatis.ro
Time to visiting: 
Monday-Sunday 09:00-18:00

Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia

Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia
Municipiul Mangalia, cea mai mare așezare urbană din sudul Dobrogei, având o istorie
milenară și multiculturală, dispune de resurse istorice cu valoare de unicat și culturale pentru a
se transforma într-un veritabil muzeu în aer liber și într-o destinație turistică dezirabilă.
Muzeul de Arheologie Callatis este o instituție dedicată dezvoltarii patrimoniului muzeal
prin formele caracteristice de constituire: cercetare, documentare, conservare și valorificare a
vestigiilor istorice ale vechii cetati Callatis. Deși despre crearea unui nucleu muzeal la
Mangalia se poate vorbi din anul 1915, abia în anul 1959, cu sprijinul autorităţilor locale, a
fost înfiinţat un muzeu de arheologie deschis într-o cladire tip villae. Materialul arheologic
adunat din necropolele vechii cetăţi – cu apariţia insolită a unicului “mormânt cu papyrus”,
numeroase fragmente sculpturale şi arhitecturale, printre care se aflau: ineditul capitel cu
protome de berbec și tezaurul de monede de bronz (cca. 9000) din sec. III p. Chr. erau doar
câteva dintre punctele de atracţie ale modestului muzeu.
În anul 1978 zestrea culturală a oraşului Mangalia a fost imbogăţită cu un nou local pentru
muzeu destinat să prezinte istoria multimilenară a Callatisului. Muzeul de Arheologie din
Mangalia a funcţionat ca secţie a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, iar
în anul 1990 capată un statut juridic independent. În afara cercetărilor sistematice şi de salvare
efectuate de colectivul de la Mangalia pe teritoriul cetaţii, în zona de necropolă şi în
colaborare – în chora callatiană, în anii 1993-1994 au fost întreprinse măsuri de conservare
primară şi restaurare în zona sitului din incinta Hotelului “President”, finalizate cu
valorificarea in situ a vestigiilor într-o manieră inedită.
Astăzi, expoziția de bază a muzeului callatian aduce în prim plan diferite categorii de
vestigii, de la cele mai vechi atribuite neoliticului, până la cele de epocă creștină.

ENG
Mangalia city is the largest urban settlement in southern Dobrogea, with a millennial
and multicultural history, has historical and cultural resources of unique value to turn it into a
true open-air museum and a desirable tourist destination.
The Callatis Archeology Museum is an institution dedicated to the development of
the museum heritage through the characteristic forms of establishment: research,
documentation, conservation and valorization of the historical remains of the ancient city
Callatis. Although the creation of a museum core in Mangalia can be talked since 1915. It was
founded with the support of the local authorities in 1959. The archeology museum was
established in a villa-type building. The archaeological material collected from the
necropolises of the old citadel - with the unusual appearance of the unique "tomb with

papyrus", numerous sculptural and architectural fragments, among which were: the unique
capital with ram protome and the hoard of bronze coins (approx. 9000) from the III BC were
just some of the attractions of the modest museum.
In 1978, the cultural heritage of the city of Mangalia was enriched with a new
museum premises designed to present the multi-millenary history of Callatis. The Callatis
Archeology Museum functioned as a departament of the Constanţa National History and
Archeology Museum, and in 1990 it acquired an independent legal status. Beside the
systematic and rescue research carried out by the collective from Mangalia on the territory of
the ancient city, in the necropolis area and in the Callatian chora, in 1993-1994, primary
conservation and restoration measures were undertaken in the area of ​​the site within the
premises of the "President" Hotel, completed with the in situ valorization of the vestiges in an
unprecedented manner.
Today, in the basic exhibition of the Callatian museum we can find different
categories of vestiges, from the oldest, attributed to the Neolithic period, to those from
Christian era.
Response time: 0.047565937042236