Golden Romania

Adres:

Adress: str. Mihai Viteazu 12-14, 

Alba Iulia, phone0258 813 300

Time to visiting:

Monday: closed
Thuesday – Sunday 10:00 – 5:00 PM

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

La 1 decembrie 1918, Sala Unirii Alba Iulia a fost aleasă ca loc de desfăşurare al lucrărilor Marii Adunări Naţionale pentru că era cea mai spaţioasă clădire din oraş.

Câţiva ani mai târziu, cu prilejul încoronării a fost amplu înfrumuseţată şi i s-au adăugat bolta şi un portal monumental în dreptul intrării, în forma unui arc de triumf.

Sub arcadă tronează o inscripţie în limba latină ce comemorează evenimentul de la 1 decembrie: „Anno Domini MDCCCCXVIII kalendis decembriis, hoc loco Unio Transilvaniae universa cum Daco Romania sollenni et unanimo populii voto in perpetuum atque irevocabiliter proclamaata est cuius rei memoria sempiterna sit”. („În anul Domnului 1918, la 1 Decembrie, în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi în mod irevocabil, prin votul solemn şi unanim al poporului, Unirea Transilvaniei întregi cu Daco-Romania. Eternă fie aducerea aminte a acestui act”)

Clădirea a fost organizată ca spaţiu expoziţional în 1968, cu prilejul celebrării Semicentenarului Unirii.

Sala centrală adăposteşte o expoziţie consacrată momentului 1918. Piesele aflate sunt de o valoare deosebită. Biroul avocatului Aurel Lazăr, de exemplu,ne spune despre primul mare moment ce a premers Unirea, şi anume redactarea Declaraţiei de autodeterminare a românilor din Transilvania, la 12 octombrie 1918. Declaraţia avea să fie citită la 18 octombrie de Alexandru Vaida-Voevod în parlamentul budapestan şi să marcheze direcţia pe care se angajau românii transilvăneni în perioada ce urma, desfacerea totală de Ungaria şi pregătirea demersurilor pentru realizarea unirii cu România.

În Sala Unirii sunt expuse: Aparatul de fotografiat al lui Samoilă Mârza, Picturile domnitorilor de Pierre Bellet, Plăcile de marmură reprezentând Rezoluția Unirii.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia are în colecția sa mai multe obiecte despre Unirea de la 1918 ce sunt expuse doar la anumite evenimente deosebite cum ar fi: Documentele Unirii ce conțin credenționale și telegrame, Nota lui Wilson către Români, Apel pentru formarea Gărzilor Naționale din Transilvania, Fotografia Consiliului Național Român, Fotografiile realizate de Samoilă Mârza.

În actuala Clădire Babilon, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia funcționează din anul 1975. În cele peste 100 de încăperi ale clădirii, muzeul prezintă publicului exponate de arheologie: preistorică, dacică ce provine de la cetăţile dacice Craiva, Cugir şi Căpâlna, romană ce provine din marele centru urban Apulum, medievală, periodice, numismatică şi o bibliotecă ce conţine 80 000 volume.

Dintre cele mai importante obiecte expuse sunt de menţionat piesele: Unealta paleolitică de la Pianu de Jos, Vasul neolitic de la Acmariu, Craniul cu trepanație de la Livezile, Spada celtică ornamentată cu dragoni de la Aiud, Mormântul Princiar dacic de la Cugir, Tezaurul dacic de argint de la Lupu, comuna Cergău, basorelieful Lupa Capitolina, Macheta cu reprezentarea palatului guvernatorilor celor trei Dacii, Statuetele reprezentându-i pe Liber Pater, Hercules Farnese, Nemesis de la Apulum, Tezaurul monetar medieval de la Șeușa, Sigiliul principelui Sigismund Báthory, Noul testament de la Bălgrad (1648), Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, Bunurile lui Avram Iancu (1848), Obiecte din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, Primul Război Mondial.

Clădirea Babilon are în componența sa și un spațiu destinat expozițiilor temporare.

Muzeul Național al Unirii deține trei clădiri ce găzduiesc expoziția permanentă și săli pentru expozițiile temporare:

- Clădirea Babilon (Str. Mihai Viteazul, Nr. 12)

- Sala Unirii Alba Iulia (Str. Mihai Viteazul, Nr. 14)

- Muzeul de artă religioasă Museikon Alba Iulia (Str. Unirii, Nr. 3)

În 1887, la iniţiativa profesorului Sigismund Reiner, a fost înfiinţată „Societatea de istorie, arheologie şi ştiinţe naturale din comitatul Alba”, care avea drept scop adunarea şi expunerea vestigiilor istorice ale zonei într-un viitor muzeu. Inaugurarea acestuia a avut loc în 9 noiembrie 1888 iar primul custode a fost Adalbert Cserny.

Născut oficial în 2014 (inaugurat în 2017), în momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea finanţării din partea Granturilor SEE, proiectul „Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată la Alba Iulia” este rezultatul eforturilor comune ale Consiliului Judeţean Alba, Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei şi Muzeului Universităţii din Bergen (Norvegia) de a valorifica la standarde actuale colecţiile de icoane şi carte veche deţinute de cele două instituţii de cultură albaiuliene.

Noua ofertă culturală include un spaţiu de expunere permanentă (8 săli situate la parterul şi etajul clădirii monument), două spaţii de expunere temporară (subsolul clădirii vechi şi mansarda construcţiei noi, adosată în anii ’80 ai secolului trecut) şi un traseu al vestigiilor arheologice, al cărui parcurs interior şi exterior aduce din nou la lumină istoria bimilenară a monumentului şi a oraşului Alba Iulia.

Periodic sunt organizate expoziţii temporare, conferinţe, ateliere de pictură şi restaurare şi sunt editate două reviste: Museikon. A Journal of Religious Art and Culture şi Museik-online.

Museikon deține următoarele: peste 5700 de icoane pe lemn, icoane pe sticlă, icoane pe material textil, icoane pe hârtie, cruci, veşminte bisericeşti, diverse obiecte de cult, carte veche românească, carte veche străină.


EN

NATIONAL MUSEUM OF THE UNION ALBA IULIA

On 1 December 1918, the Unification Hall Alba Iulia was chosen as the venue for the Great National Assembly because it was the most spacious building in the town.

A few years later, it was extensively embellished on the Coronation, and a vault and monumental portal in the shape of a triumphal arch was added to the entrance.

Under the arch is a Latin inscription commemorating the event from 1 December: ”Anno Domini MDCCCCXVIII kalendis decembriis, hoc loco Unio Transilvaniae universa cum Daco Romania sollenni et unanimo populii voto in perpetuum atque irevocabiliter proclamaata est cuius rei memoria sempiterna sit”. (”In the year of our Lord 1918, on 1 December, in this place was proclaimed forever and irrevocably, by the solemn and unanimous vote of the people, the Union of the whole of Transylvania with Daco-Romania. Eternal be the memory of this act”).

The building was organised as an exhibition area in 1968 for the celebration of the Semicentenary of the Union.

The central hall houses an exhibition dedicated to 1918. The exhibits are of particular value. For example, the desk of the lawyer Aurel Lazăr tells us about the first significant moment that preceded the Union, namely the drafting of the Declaration of self-determination of the Romanians from Transylvania on 12 October 1918. The Declaration was to be read on 18 October by Alexandru Vaida-Voevod in the parliament from Budapest and marked the direction in which the Transylvanian Romanians were to embark in the period to come, the total separation from Hungary and the preparation of the steps to achieve union with Romania.

In the Union Hall are put on display: the Camera of Samoilă Mârza, the Paintings of rulers by Pierre Bellet, the Marble plates representing the Union Resolution.

The National Museum of Unification Alba Iulia houses in its collection several objects about the Union from 1918 which are exhibited only at certain special events, such as Documents of the Union containing credentials and telegrams, Wilson’s Note to the Romanians, Appeal for the formation of National Guards in Transylvania, Photograph of the Romanian National Council, Photographs taken by Samoilă Mârza.


In the current Babilon Building, the National Museum of the Unification Alba Iulia has been operating since 1975. In the more than 100 rooms of the building, the museum presents to the public archaeological exhibits: prehistoric, Dacian from Dacian fortresses of Craiva, Cugir and Căpâlna, Roman from the great urban centre of Apulum, medieval, periodicals, numismatics and a library containing 80, 000 volumes.

Amongst the most important exhibits are a Paleolithic tool from Pianu de Jos, a Neolithic vessel from Acmariu, a Skull with trepanation from Livezile, a Celtic sword decorated with dragons from Aiud, a Dacian princely tomb from Cugir, a Dacian silver hoard from Lupu, Cergău commune, a bas-relief Lupa Capitolina, a Model representing the palace of the governors of the three Dacias, Statuettes of Liber Pater, Hercules Farnese, Nemesis of Apulum, a Medieval monetary hoard from Șeușa, a Seal of Prince Sigismund Báthory, the New Testament of Bălgrad (1648), Horea, Cloșca and Crișan’s rebellion, Avram Iancu’s possessions (1848), Objects from the time of Alexandru Ioan Cuza, First World War.

The Babilon building also has a space for temporary exhibitions.

The National Museum of Unification Alba Iulia has three buildings housing the permanent exhibition and rooms for temporary exhibitions:

- Babilon Building (12, Mihai Viteazul Street)

- Union Hall Alba Iulia (14, Mihai Viteazul Street)

- Museum of religious art Museikon Alba Iulia (3, Unirii Street)

In 1887, at the initiative of Professor Sigismund Reiner, the “Society of History, Archaeology and Natural Sciences of Alba County” was established with the aim of collecting and exhibiting the historical remains of the area in a future museum. Its inauguration took place on 9 November 1888, and the first curator was Adalbert Cserny.

Officially born in 2014 (inaugurated in 2017), at the moment of providing the documentation for obtaining funding from the EEA Grants, the Project “Museikon. A new icon museum revitalises a restored heritage building in Alba Iulia” is the result of joint efforts of the Alba County Council, the National Museum of Unification Alba Iulia, the Orthodox Archbishopric of Alba Iulia and the Museum of the University of Bergen (Norway) to valorise modernly the collections of icons and old books held by the two cultural institutions from Alba Iulia.

The new cultural offer includes a permanent exhibition space (8 halls located on the ground floor and the first floor of the monument), two temporary exhibition spaces (the basement of the old building and the attic of the new building, addorsed in the 80s of the last century) and a trail of archaeological remains, whose interior and exterior route brings to light the two thousand year history of the monument and the Alba Iulia town.

Temporary exhibitions, conferences, painting and restoration workshops are organised periodically, and two periodicals are published: Museikon. A Journal of Religious Art and Culture and Museik-online.

Museikon holds the following: over 5700 icons on wood, icons on glass, icons on canvas, icons on paper, crosses, church vestments, various objects of worship, old Romanian books, old foreign books.Response time: 0.052756071090698