Golden Romania

Adres:
MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU
Aleea Castanilor nr. 1, Buzău
Tel: 0238 710 561
www.muzeubuzau.ro

Time to visiting: Monday-Closed
Tuesday - Sunday 10:00-18:00

MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU

MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU
BUZAU COUNTY MUSEUM
EN
Buzau County Museum is the main museum institution in Buzau County. Its foundations
were laid by Basil Iorgulescu and the development of the collections led to several stages of
expansion. The current headquarters is the third. From 1977 until now it is housed in the
building of the former Girls' School. The building, built between 1931 and 1937, is included
in the list of historical monuments, being one of the most imposing buildings in the city.
The permanent exhibitions were opened here in 1980-1981, being subsequently modified and
updated in 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. The newest project was implemented
after the complete restoration of the building (carried out in the period 2010-2015, based on
the financing of 36,906,590 lei / 8,201,464 Euros offered through the Regional Operational
Program 2007-2013).
In the 1980s and 1990s, the museum's collections became substantially richer as a result of
archaeological research, acquisitions, and donations. In addition to the consistent collections
of history and archeology, the museum's fund has grown steadily, enriching itself with
valuable goods ethnographical, artist, numismatics and in the field of mineralogy and
al natural sciences.
Under the auspices of the institution, a series of books were published ("Mousaios Library"),
2 annual scientific bulletins ("Mousaios" and "Annals of the Buzău”), Catalogs and
monographs, fruit of the scientific research activity carried out within the
museum institution.

MUZEUL JUDEȚAN BUZĂU
RO

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au
fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de
extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea
fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor
istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.
Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și
actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în
aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza
finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional
2007-2013).
În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor
arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii
de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de
valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor
naturale.
Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine
științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al
activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.
Response time: 0.04750919342041